движение - изберете пъзел за решаване

Движение в класическата физика се нарича промяната във времето на положението (координатите) на материална точка спрямо избрана инерциална отправна система и се описва със законите на Нютон. За описанието на движението са необходими следните величини: преместване d → {\displaystyle {\vec {d}}\,} , скорост v → {\displaystyle {\vec {v}}\,} , първа производна на преместването по времето и ускорение a → {\displaystyle {\vec {a}}\,} , втората производна на преместването по времето.