градска зона - изберете пъзел за решаване

Метрополният регион или метрополисен регион (на английски: metropolitan area) е район, най-често обхващащ 1 доминиращ или по-рядко няколко големи града, по-малки градове, други селища и урбанизирани територии. Доминиращият голям град е наричан метрополис (от гръцки) или с производното метрополия. Метрополисът свързва населени места в района социално, икономически, транспортно, географски и културно. За разлика от агломерацията метрополният регион обхваща няколко големи града, разстоянията между които може да са значителни, а свързването помежду им да се основава на икономическо преплитане и пътуващи работници, живеещи в друг град. Когато няколко метрополни области се намират в съседство, се получава общ мегалополис. Евростат – статистическата агенция на Европейския съюз, дефинира понятието метрополен регион като „региони от типа NUTS-3 или група региони NUTS-3, представляващи градски агломерации с брой на жителите, надхвърлящ 250 000 души“. Терминът на английски има 2 варианта на английски: metropolitan area и metropolitan region, откъдето идват и множеството варианти при превода му на български: метрополисен регион/район, метрополисна област – от метрополис (названието на централния град) метрополен регион/район, метрополна област – от метрополия (названието на централния град) метрополитен регион/район, метрополитна област – без основание метрополитански регион/район, метрополитанска област – без основание В Италия са дефинирани метрополни градове: (на италиански: città metropolitane d'Italia). Те са административни подразделения от 2015 г. насам, определени чрез Закон №56 от 7 април 2014 г. (закон Делрио).