водни ресурси - изберете пъзел за решаване

Водни ресурси - повърхностни и подземни водни ресурси, срещащи се в определена зона. Специални характеристики на повърхностните водни ресурси са: непрекъснато движение; периодично подновяване; податливост на замърсяване; способност за самопочистване в периодични условия Водните ресурси в по-малките водоеми и административните единици могат да включват подземни води и съхранена вода в езера. Неправилно е в изчисленията да се включват водните ресурси в целия обем на езерото, може да се предположи само активният слой от езерната вода, който подлежи на обмен в хидрологичния цикъл. В хидрогеологията има статични и динамични ресурси на подземните води. Статичните ресурси включват общия обем свободна вода, съдържаща се в даден водоносен хоризонт. Статичните ресурси могат да бъдат невъзобновяеми (не се попълват в хидрологичния цикъл) и възобновяеми (допълнени от естествени фактори на снабдяване). Динамичните ресурси се определят чрез определяне на дебита на подземния воден поток в напречното сечение на даден водоносен хоризонт. Ресурсите за експлоатация на подземните води са част от природните динамични или статични ресурси, събирането на които няма да наруши хидрологичния баланс и няма да навреди на други потребители на водните ресурси.