биом - изберете пъзел за решаване

Биомите (природни зони) са големи съобщества от организми и средата на обитанието им, обхващащи определена географска област с характерен ландшафт и климаксна растителност, обусловени от зонален климат. По същество биомите са големи екосистеми (макроекосистеми). В резултат на мащабно изследване Световният фонд за природата дефинира 14 основни биома (главни хабитатни типове) на сушата: Тропични и субтропични влажни широколистни гори Тропични и субтропични сухи широколистни гори Тропични и субтропични иглолистни гори Умерени широколистни и смесени гори Умерени иглолистни гори Бореални гори (тайга) Тропични и субтропични тревни, саванни и храстови биоми Умерени тревни, саванни и храстови биоми Наводнявани тревни и саванни биоми Високопланински тревни и храстови биоми Тундра Средиземноморски гори, редколесия и храстови биоми Пустини и ксерични храстови биоми Мангрови гори Груев, Благой, Б. Кузманов. Обща биогеография. Пловдивско университетско изд. Пловдив, 1999, ISBN 954-423-169-2, стр. 14; 81 – 160 Ангелов, Павел. Екология. Народна просвета. София, 1981, стр.