Месояден - изберете пъзел за решаване

Хѝщни растѐния (или насекомоядни растения) – събирателно название за всички растения улавящи и използващи дребни животни (предимно насекоми) или протисти като източник на хранителни вещества (но не и енергия). По този начин те са се приспособили да живеят в бедни на хранителни вещества почви като блата, мочурища и скали. Тяхното хранене е смесено – състои се от основното им автотрофно хранене (чрез фотосинтеза) и хетеротрофното им хранене с други организми от които си набавят недостигащите им минерали (най-вече азот). Хищните растения са над 500 вида и се срещат на всички континенти без Антарктида. Някои от видовете са широко разпространени – Drosera rotundifolia се среща в Северна Америка, Европа и Азия, докато други са ендемити в малък регион – род Heliamphora се среща в изолирана местност в планините Рорайма във Венецуела.