0
0
0
Puzzle Factory

Zamek w Będzinie

8.0 no votes yet - be the first!
your vote:

0:00

90

Zamek w Będzinie - Muro­wa­ny za­mek w Bę­dzi­nie zbu­do­wa­ny zo­stał w miej­scu wcze­sno­śre­dnio­wiecz­ne­go gród­ka Ban­de­n, znisz­czo­ne­go przez na­jazd ta­tar­ski w roku 1241 i od­b (10×9)

Muro­wa­ny za­mek w Bę­dzi­nie zbu­do­wa­ny zo­stał w miej­scu wcze­sno­śre­dnio­wiecz­ne­go gród­ka Ban­de­n, znisz­czo­ne­go przez na­jazd ta­tar­ski w roku 1241 i od­bu­do­wa­ne­go kil­ka­dzie­siąt lat póź­niej w po­sta­ci drew­nia­no­-ziem­nych wa­łów z ka­mien­nym stoł­pem, wie­żą ostat­niej na­dziei, za­ląż­kiem no­wej kró­lew­skiej for­te­cy. Prze­kształ­ce­nie drew­nia­ne­go dwo­ru w mu­ro­wa­ny za­mek na­stą­pi­ło przy­pusz­czal­nie w pierw­szej po­ło­wie XIV stu­le­cia.

Best time

3:37

Your time

Average time

16:33

Best results

  • 3:37 - anonymous
  • 4:12 - anonymous
  • 4:34 - anonymous
  • 4:52 - anonymous
  • 4:59 - anonymous

Add comment