0
0
0
Puzzle Factory

Shaiya 1

10.0 no votes yet - be the first!
your vote:
Shaiya 1 - Puzzle from shaiya, little fun for maint time (8×8)

0:00

64

Shaiya 1 - Puzzle from shaiya, little fun for maint time (8×8)

Best time

4:09

Your time

Average time

18:31

Best results

  • 4:09 - Zuzia
  • 4:22 - zuzia
  • 4:49 - lady
  • 5:06 - danuta
  • 6:43 - anonymous

Puzzle from shaiya, little fun for maint time

Add comment